Kopf HW 2   Kopie 2

 

Chreßdagsmorge in der kölsche Familich vun Pitter un Drück Keul

 

Vum Himmel erav funkelen dausend un dausend Stäne, esu schön, wie en keiner andere Naach. Op der Äde litt foßhuh Schnei un knestert leis. Zweschen Himmel un Äd ävver geiht en heimlich Singe wie vun Engelsstemme: „Der Heiland eß gebore!“Bei Keuls eß noch alles stell. De Ale sin wahl wackerig, ävver et eß noch zo fröh, för opzoston; de Mett en Zint Jan fängk öm Veer eesch an...... De Kinder schlofe noch; mer höt se kühmen un sich wänzele, su lebendig sin die am dräume.De Puute schlofe noch immer, ävver dat sall nit lang mih dore. Em fünf Ohr kütt  et Karlche höösch op der Gang.

 Abb. 1 Chredagsmorge klein

 „Mamm, Mamm!“
„Wer eß do?“
„Ich! Wie spät eß et?“
„Fünf Ohre! Gangk noch jet schlofe!“
„Ich kann ävver nit mih schlofe!“
„No flöck, gangk! Wat sall et Chreßkind sage?”
Un dann höt it et Agath: “Mamm, beß de op?”
“Enä!”
“Wer wor dann em Huus?”
„Der Papp eß noh der Kirch gegange“
„Darf ich opblieve?“
„Gangk leever noch jet schlofe. Do mähs mer söns die andere och noch wackerig!“

Em halver sechs eß dann kein Halde mih. Dann ston se alle sibben em Punjel om Gang.
„No got“, säht et Drück, „dann treckt als de Bötzcher an: der Papp muß glich kumme.
Jetz höt mer dem Pitter sing Stemm, un dann geiht de Huusdöör op.
„Kinder“, röf ´e de Trapp erop,“no kutt ens all erav! Ich gläuv verhaftig, et Chreßkind wor hee!“ Jetz geiht och ald de Döör vum Wonnzemmer op; et Chreßkind eß grad am Finster erusgefloge..... Do fingk no et Agath singe Lade un et Tringche sing Köch un et Fritzche sing Trööt un et Hubätche der Baukaste. … do trööt jetz der Tünnemann un der Fritz spillt Monika, et Agath eß als am verkaufe, un et Bellche weeg sing Popp en der Schlof.Glöcksillig Chreßkind!

 

Bericht: Hans-Josef Heinz /11.2006                                                                                                                                                                                                       Foto: Heimatarchiv Worringen e.V                                                                                                                                                                            
Quellenhinweis: De Keuls von Max Meurer